FEDERACIÓ D’ASSOCIACCIONS DE
FAMÍLIES I ALUMNES DE FORMENTERA

FAFA, Federació d'Associaccions de Famílies i Alumnes de Formentera

Fafa Formentera

FAFA Formentera (Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes de Formentera), és una federació amb personalitat jurídica pròpia que es regeix per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març.

 

MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA:
President: MARC VALENZUELA 
Secretari: JOSE MATEOS
Tresorera: EMMA MELO

Vocals:
PACO PÉREZ
MªDEL MAR CRDONA
TONI ROIG JUAN
VICENTE BONET
VANESA DÍAZ
FRANCESCA FACCIOLI

 

La Federació té per objecte ostentar la representació de les Associacions de Famílies d’Alumnes integrades en la seva seu davant els organismes públics, amb relació als problemes que els afecten, facilitant-los informació, col·laboració i assistència.

La FAFA de Formentera també treballa per millorar els seguents aspectes de la comunitat educativade l’illa:

A).-Promoure la constitució d’Associacions de Famílies d’Alumnes en els centres docents públics, concertats o privats. Assistir a les APIMES en les tasques administratives i promocionar la participació efectiva dins la comunitat escolar.

B).-Vetllar per la millora de la qualitat de l’ensenyament.

C).-Ser l’òrgan de relació i coordinació entre les APIMAS que la formen, per potenciar les seves possibilitats d’actuació i poder assolir els propòsits fixats en els seus respectius estatuts.

D).– Coordinar i programar activitats d’extensió educativa, cursos d’orientació familiar, conferències, diades, publicacions, grups de treball, etc.

E).-Requerir als poders públics el compliment de les lleis, reglaments i plans d’actuació relatius a l’educació, recaptant l’atenció i ajuda que aquesta mereix.

F).– Qualsevol altra funció que, de manera directe o indirecte, pugui contribuir a la realització dels fins de la Federació.

 

Podeu fer servir el nostre qüestionari de contacte per traslladar a la Federació qualsevol demanda, consulta o proposta relacionada amb la comunitat educativa de Formentera, moltes gràcies.