FEDERACIÓ D’ASSOCIACCIONS DE
FAMÍLIES I ALUMNES DE FORMENTERA

La FAFA reitera la demanda d’un PT pel Mestre Lluís Andreu

La Federació d’Associacions de Famílies i Alumnes de Formentera (FAFA) ha sol·licitat de nou al Govern balear que “doti de forma immediata al CEIP Mestre Lluís Andreu de Formentera dels recursos necessaris de l’especialitat de pedagogia terapèutica (PT) per garantir el dret a l’educació a l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) i necessitats específiques de suport educatiu (NESE)”.
El CEIP Mestre Lluís Andreu compta amb 4 mestres de pedagogia terapèutica, si bé només un d’ells està exercint aquesta funció. Els altres 3 PT no exerceixen com a tals perquè han assumit les tutories dels nous grups creats arran dels desdoblaments efectuats per reduir les ràtios per mor de la pandèmia. Segons la FAFA, això “comporta que els alumnes NEE i NESE comptin només amb dues hores d’atenció setmanals, tres en el millor dels casos”.
Fonts de l’entorn educatiu del centre de primària i infantil de Sant Francesc han informat Ràdio Illa que, per satisfer les necessitats educatives dels 54 alumnes NEE i NESE del centre, altres anys s’ha comptat amb “2 o 3 PT”. Com que actualment només hi ha un mestre que exerceixi les funcions de PT, la necessitat immediata és incorporar, almenys, un especialista en pedagogia terapèutica.
La FAFA ha dirigit un escrit amb aquesta demanda al Servei d’Inspecció Educativa, la Delegació Territorial d’Educació a les Pitiüses, la conselleria balear d’Educació i també al Consell de Formentera, amb la finalitat que faci arribar aquesta reclamació als grups parlamentaris de la cambra autonòmica.

El Mestre Lluís Andreu, un centre oblidat
En l’escrit, la FAFA exposa que conjuntament amb l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes (APIMA) del CEIP Mestre Lluís Andreu, vol “manifestar una profunda preocupació per la situació d’oblit per part de la conselleria d’Educació del Govern balear respecte a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu del CEIP Mestre Lluís Andreu de Formentera”. Per sostenir la seva reivindicació, la FAFA assenyala el contingut de dos articles (71 i 72) de la nova llei educativa (LOMLOE): “Correspon a les Administracions educatives assegurar els recursos necessaris perquè els alumnes i les alumnes que requereixin una atenció educativa diferent de l’ordinària puguin assolir el màxim desenvolupament possible” i que l’administració educativa es compromet a “disposar del professorat de les especialitats corresponents i de professionals qualificats”.
La FAFA afegeix que “si l’administració no dota dels recursos necessaris, s’està vulnerant el dret a l’educació de l’alumnat NEE i NESE del CEIP Mestre Lluís Andreu de Formentera, un centre educatiu amb 54 alumnes amb necessitats especials de suport educatiu i amb un únic pedagog terapèutic”.

Altres Publicacions: